Hur man driver en liten sportklubb

En sportklubb är en sammanslutning av medlemmar vars främsta syfte är att träna och tävla inom en viss typ av sport. Men det är inte bara den sportsliga delen som en klubb handlar om, det ligger även en hel del annat arbete bakom driften av en sportklubb. Att sköta en klubb är inte halt enkelt och det finns vissa regler och protokoll som måste följas. Detta gäller oavsett om det är en liten sportklubb eller en klubb av ett större slag.

Klubbens styrelse

En liten sportklubb drivs oftast som en ideell förening och en sådan typ av förening måste alltid ha en styrelse. Exakt hur styrelsens sammansättning ser ut bestäms av vad det står i klubbens stadgar. Dessa stadgar sätts upp redan vid klubbens bildande och måste sedan efterlevas av dess medlemmar. En styrelse har sedan som uppdrag att driva klubben, representera den i olika sammanhang samt se till att beslut tas när det gäller en rad aspekter av klubbens arbete och framtid.

Normalt sett så brukar en styrelses sammansättning ungefär se ut så att det finns en ordförande som har det yttersta ansvaret för klubbens skötsel. Vidare brukar man även utse en vice ordförande, en sekreterare, en kassör som sköter ekonomin, samt ett varierande  antal övriga ledamöter och suppleanter som också deltar i styrelsens arbete men utan att ha några specifika roller.

Regelbundna möten

Happy Business people in the office discussing project on laptop at meeting.

För att en klubb skall fungera på bästa sätt bör dess styrelse ha regelbundna möten under hela kalenderåret. Ofta kan det vara lagom att hålla ett möte i månaden. På dessa möten diskuteras aktuella frågor och det tas beslut om dessa. Allt som sägs antecknas av mötets sekreterare som sedan renskriver protokollet och låter två justeringsmän som närvarat vid mötet signera det för att intyga att innehållet överensstämmer med det som togs upp på mötet. En gång om året bör man också hålla ett årsmöte där alla klubbens medlemmar är välkomna att närvara. På dessa möten brukar man normalt sett ta de lite större besluten, till exempel brukar man här bestämma vilka medlemmar som skall vara med i styrelsen.

Leave a Comment

mts_howto